Biz-Dev-Featured

Smo novo nastalo združenje sodobnih središč vseživljenjskega učenja za odrasle, ki ga trenutno sestavlja 8 članic z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju odraslih ter v dejavnosti svetovanja in informiranja za odrasle. Ustanovili smo se z namenom, da bi uresničevali skupne naloge pri razvoju in pospeševanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, ki smo jo zadnjih štirinajst let pod vodstvom Andragoškega centra Slovenije in ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ESS sredstev razvili kot temeljno infrastrukturno dejavnost na področju izobraževanja odraslih. Sedež vseh 14 središč ISIO je v javnih organizacijah za izobraževanje odraslih – ljudskih univerzah, ki v svojih okoljih v regionalnih mrežah povezujejo številne strateške in strokovne partnerje.

Središča ISIO so nastala zaradi vse večjih potreb odraslih po informacijah in svetovalni podpori za vključevanje in uspešnost v vseživljenjskem učenju in so še posebej pomembna za vse ranljive skupine prebivalstva. Koncept njihovega delovanja sledi vsem slovenskim in evropskim usmeritvam na tem področju in je mednarodno prepoznaven svetovalni model.
V obdobju od leta 2000, ko se je mreža ISIO začela razvijati, je bilo v razvoj in delovanje le-te vloženih več kot 9 milijonov EUR nacionalnih in evropskih sredstev.

Po napovedih MIZŠ naj bi se v letu 2015 vzpostavila javna mreža v IO. Pričakujemo, da bo dejavnost regionalnih središč ISIO, v katera je država vlagala zadnjih 14 let in so v veliki meri prispevala k večjemu in učinkovitejšemu vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje, vključena v mrežo izvajalcev in programov izobraževanja odraslih in tako še naprej ostala brezplačna javna služba. Stabilno financiranje in zagotavljanje pogojev dela v skladu z opredeljenim konceptom sta ključna pogoja za nadaljnje kakovostno in učinkovito delovanje središč ISIO in podporo le-teh uresničevanju ciljev ReNPIO 2013–2020.

Poleg naših prizadevanj za obstoj strateško tako pomembne svetovalne dejavnosti za odrasle je drugi cilj našega združenja aktivno soustvarjati podlage in pogoje za uspešen razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji. Med izobraževalci odraslih že nekaj časa potekajo razprave o zasnovi bodoče javne mreže na področju izobraževanja odraslih, kar je glede na predlagane spremembe ZOFVI in Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013 – 2020 ena temeljnih nalog resornega ministrstva.

V razpravo smo se vključili tudi člani Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Obe naši prioritetni nalogi smo zajeli v predlogu za oblikovanje javne mreže na področju izobraževanja odraslih, ki smo ga konec oktobra 2014 posredovali vsem relevantnim deležnikom na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji.

 

KDO SMO:

  • sodobna središča vseživljenjskega učenja za odrasle,
  • spodbujevalci razvoja človeških virov v lokalnem,  regionalnem in nacionalnem okolju,
  • kompetenten, zanesljiv in odprt partner pri razvoju in izvajanju izobraževanja in svetovanja za odrasle.

NAŠE PREDNOSTI:

  • regijska pokritost,
  • zagotovljena kakovost storitev,
  • dolgoletne izkušnje  v izobraževanju in svetovanju odraslih.

ŽELIMO:

  • uresničevati skupne naloge pri razvoju in pospeševanju svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih,
  • aktivno soustvarjati podlage in pogoje za uspešen razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji,
  • delovati kot prepoznavno strokovno združenje.